Төрсний гэрчилгээ

Төрсний гэрчилгээ олгох:

Хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг
бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ:

 1. Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар
 2. Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн бичиг эсвэл эрүүл мэндийн
  дэвтэр
 3. Хүүхдийн төрсөнийг бүртгэж олгосон гэрчилгээ
 4. Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
 5. Эцэг, эхийн төрсний гэрчилгээ хүссэн өргөдөл
 6. Төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. Түүүнээс илүү
  хугацаа өнгөрсөн бол УБЕГ-аас төрсний гэрчилгээ авч байгаагүй гэсэн лавлагаа авах
 7. Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдэд заагдсан хугацаанд төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол тухайн гадаад улсын
  иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын
  тодорхойлолт