СУРГАЛТЫН ЗАР

НҮБ-ын Сургалт, судалгааны хүрээлэн (UNITAR)-гээс зарласан cургалт болон онлайн сургалтуудын талаарх мэдээлэлтэй танилцана уу.

  1. 2019 оны 9 дүгээр сарын 1-ээс 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нд Женев хотноо болох “Дипломат үйл ажиллагааны мэргэшил дээшлүүлэх сургалт” (https://www.unitar.org/event/full-catalog/5th-edition-unitars-executive-diploma-diplomatic-practice-geneva)

 

  1. 2019 оны 9 дүгээр сарын 3-наас 11 дүгээр сарын 3-нд болох “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дипломат үйл ажиллагаа: НҮБ-ын уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай суурь конвенцийн хүрээнд үр дүнтэй хэлцээ хийх нь” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/climate-change-diplomacy-negotiating-effectively-under-unfccc-17);

 

  1. 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-наас 10 дугаар сарын 20-нд болох “Зуучлах ур чадвар” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/mediation-skills-10);

 

  1. 2019 оны 10 дугаар сарын 14-өөс 11 дүгээр сарын 10-нд болох “Олон туйлт ертөнц дахь олон нийтийн дипломат үйл ажиллагаа” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/public-diplomacy-multipolar-world-6);

 

  1. 2019 оны 10 дугаар сарын 14-өөс 11 дүгээр сарын 10-нд болох “Хөгжиж буй жижиг арал улсууд болон буурай хөгжилтэй орнуудын хэлцээ хийгч нарт зориулсан олон талт хамтын ажиллагааны хуралдаан болон дипломат үйл ажиллагаа” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/multilateral-conferences-and-diplomacy-sids-and-ldcs-negotiators)

 

  1. 2019 оны 10 дугаар сарын 14-өөс 11 дүгээр сарын 24-нд болох “Дипломат үйл ажиллагаа 4.0 – цахим хил хязгаарыг давах нь” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/diplomacy-40-beyond-digital-frontier);

 

  1. 2019 оны 10 дугаар сарын 28-наас 11 дүгээр сарын 24-нд болох “НҮБ-ын ёслол” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/united-nations-protocol-21);

 

  1. 2019 оны 11 дүгээр сарын 4-өөс 12 дугаар сарын 1-нд болох “Олон улсын харилцаа холбоо: дипломатууд, бизнесийн тэргүүлэгчид болон иргэний нийгмийн тоглогчдыг холбох нь” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/cosmopolitan-communication-connecting-across-diplomats-business-leaders-and-civil-7);

 

  1. 2019 оны 11 дүгээр сарын 4-өөс 12 дугаар сарын 1-нд болох “Усны зохистой хэрэглээ ба тогтвортой засаглал” (Sustainable hydro-governance) сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/sustainable-hydro-governance);
  2. 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-нээс 12 дугаар сарын 1-нд болох “Дипломат үйл ажиллагаа болон цахим дипломат үйл ажиллагаа” сэдэвт онлайн сургалт (https://www.unitar.org/event/full-catalog/digital-and-cyber-diplomacy-0);