ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЗАРЛАСАН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл материал хүлээн авахаар зарласан нээлттэй ажлын байрны заруудтай танилцана уу. Сонирхсон хувь хүмүүс хавсралтад буй зааврын дагуу тус байгууллагын цахим хуудсанд хэрэглэгчийн нэр үүсгэснээр ажлын байрны заруудыг цаг алдалгүй авах боломжтой болох юм. Мөн ilojobs@ilo.org хаягаар лавлах,  www.ilo.org/hrd  цахим хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцах боломжтой.

 

ILO 1 ILO 2